പ്രൊജെച്ത്മെംത് കേസ്

ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വില്ല പദ്ധതി

ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വില്ല പദ്ധതി

തലെംതൊ-ചൊന്ച്രെമക്സ-൨൬൦൧൧൭ - V3-നൊത൧

തലെംതൊ-ചൊന്ച്രെമക്സ-൨൬൦൧൧൭ - V3-നൊത൧

ശ്ഹന്ഘൈ, ചൈനയിൽ സബ്വേ എഞ്ചിനീയറിംഗ്

Subway engineering in Shanghai,China

മയ്ലസിഅ ൽ Shangri-La പദ്ധതി

മയ്ലസിഅ ൽ Shangri-La പദ്ധതി

എഗ്യ്പെത് ഹരിതഗൃഹ പദ്ധതി

എഗ്യ്പെത് ഹരിതഗൃഹ പദ്ധതി

ബെഇഇന്ഗ്, ചൈനയിൽ ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റ് പദ്ധതി

ബെഇഇന്ഗ്, ചൈനയിൽ ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റ് പദ്ധതി


WhatsApp Online Chat !