ករណីគម្រោង

គម្រោងវីឡានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី

គម្រោងវីឡានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី

TALENTO-CONCREMAX-260117 - v3-nota1

TALENTO-CONCREMAX-260117 - v3-nota1

វិស្វកម្មផ្លូវក្រោមដីនៅ Shhanghai ប្រទេសចិន

Subway engineering in Shanghai,China

គម្រោងសណ្ឋាគារ Shangri-La នៅ Maylasia

គម្រោងសណ្ឋាគារ Shangri-La នៅ Maylasia

គម្រោងផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុង Egypet

គម្រោងផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុង Egypet

គម្រោងសំបុកបក្សីនៅ Beiing ប្រទេសចិន

គម្រោងសំបុកបក្សីនៅ Beiing ប្រទេសចិន


WhatsApp Online Chat !